Nr    3410/ 15/2008                                                               Pruchnik 2008-08-06

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

          Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe na

„Dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej (WUKO)”

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

„ANB Sp zoo

Ul Ostrobramska 91

04-118 Warszawa

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę  50935,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

„ANB Sp zoo

Ul Ostrobramska 91

04-118 Warszawa

50 935,00 brutto

50935,00

-------------- *100=  100

50935,00

100

  -

  -

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

2

 „KanRo Ltd- Technologia Ochrony Środowiska Spółka  z oo

Sowlany ul Sw Marka 2

15-528 Białystok

tak

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.Stanisław Górski

Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej (WUKO).
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:06.08.2008 11:45
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:06.08.2008 11:45