Pruchnik  . 2008-09-08

Nr  3410/23/2008

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Pruchnik , 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1   informuje,

że postępowanie o zamówienie publiczne:

Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku Dostawa paliw gazowych dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji gazu oraz sprzedaż energii gazu. Dostawa paliw gazowych odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Charakterystyka energetyczna obiektu: Gaz jest zużywany do: podgrzewania ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania. Moc zamówiona (umowna) wynosi 25 m³/h. Szacunkowe zapotrzebowanie gazu wynosi 84 000 m³/rok. Rozliczenie na podstawie Rejestratora szczytów godzinowych Mac R oraz odczytu gazomierza . Miejscem dostarczania gazu jest gazomierz miechowy. a) Termin realizacji zamówienia: od dnia 01-10-2008 r. na czas nieokreślony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.



zostało unieważnione na podstawie: . art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

                          Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

                                                           Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dostwa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.09.2008 13:30
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.09.2008 13:30