Pruchnik 2008-10-06

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości w Jodłówce, Kramarzówce, Pruchniku i Rzeplinie

 

JODŁÓWKA

 1. Działki Nr. 2013/4 i 2015/5 o łącznej powierzchni 0,0223 ha objęte Księgą Wieczystą 22587 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu zabudowane budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość położona w centrum wsi Jodłówka, wyposażona w media takie jak: eNN, gaz, kanalizacja, telefon i woda. Budynek mieszkalny, parterowy murowany, niepodpiwniczony, wybudowany w latach 60 - tych ubiegłego wieku z pustaków cementowo - żwirowych, na fundamentach z betonu lanego. Zewnątrz i wewnątrz otynkowany, wyposażony w media w sposób pełny. Konstrukcja dachu to stropodach żelbetowy zaizolowany papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana nietypowa. W pomieszczeniach w zależności od funkcji podłoga drewniana, posadzki betonowe, płytki PCV. Stan techniczny budynku zły, zużycie funkcjonalne duże, wymaga gruntownych remontów. Pomieszczenia użytkowe to: pokój 13,14 m2, pokój 12,69 m2, pokój 6,21 m2, przedpokój 6,24 m2, kuchnia 6,16 m2, spiżarka 6,16 m2, wiatrołap 3,27 m2, we z łazienką 3,80 m2 - razem 50,77 m2. W chwili obecnej brak jest ważnych miejscowych planów szczegółowych. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka ta jest przeznaczona w całości po budownictwo.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 12 500,00 złotych.
 2. Działka numer 1534 o powierzchni 0,3224 ha w Jodłówce objęta KW 57487. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka położona jest w strefie osadniczej i produkcji rolnej wsi Jodłówka przy drodze gminnej urządzonej. Działka niezabudowana porośnięta starymi drzewami owocowymi. Grunt na użytku bonitacyjnym Rola IV a 0,2182 ha położony w strefie rolniczej, pozostały o powierzchni 0,1042 ha w strefie osadniczej.
  Cena wywoławcza nieruchomości - 4 200,00 złotych.
  .
  Do ceny nieruchomości w strefie osadniczej zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22%.
  .
  KRAMARZÓWKA
  .
 3. Działka Nr. 1821 o powierzchni 0,58 ha objęta Księgą Wieczystą 75 202 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. W chwili obecnej brak jest ważnych miejscowych planów szczegółowych. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka ta przeznaczona jest pod uprawy rolne. Grunt średniej klasy bonitacyjnej ,działka o kształtach foremnych posiada dostęp do drogi.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 2 780,00 złotych
 4. Działka Nr 1829 o powierzchni 0,28 ha objęta KW 24 918 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Działka położona w strefie produkcji rolnej w części pośredniej wsi Kramarzówka . Działka o kształcie foremnym , granicach widocznych, nieużytkowana, średniej klasy bonitacyjnej, posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 1 220,00 złotych
  .
  PRUCHNIK
  .
 5. Działka numer 1462/1 o powierzchni 0,42 ha objęta KW 51 503. Położona w strefie produkcji rolnej wsi Pruchnik. Działka nieużytkowana i granicach częściowo zatartych. Porośnięta drzewami osiki, olszy i wierzby nadającymi się na opał.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 2 400,00 złotych.
 6. Działka numer 272/13 o powierzchni 0,2000 ha - objęta KW 51 503 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Nieruchomość położona w strefie osadniczej przy drodze gruntowej, niezabudowana. W pobliżu media eNN, gaz, wodociąg i kanalizacja. Możliwość realizacji inwestycji określa art.61 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu przestrzennym.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 750,00 złotych.
  .
  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22%.
  .
  RZEPLIN
  .
 7. Działka numer 185/1 o powierzchni 0,19 ha - położona w strefie osadniczej w części pośredniej wsi i pośredniej gminy, o kształcie foremnym granicach widocznych, lekko pochylona w kierunku południowo - wschodnim. W chwili obecnej użytkowana jako grunt orny z możliwością zabudowy mieszkalnej. Położona przy drodze gminnej utwardzonej, wyposażona w media : eNN, wodę i gaz.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 8 720,00 złotych.
  Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22%.
 8. Obciążenie nieruchomości: nieruchomości wolne od obciążeń.
 9. Warunkiem udziału w przetargu - jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 31909600042003001809750002 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości która wynosi dla działki:
  • numer 2013/4 i 2015/5 w Jodłówce kwotę - 1 250,00 złotych
  • numer 1534 w Jodłówce kwotę - 420,00 złotych
  • numer 1821 w Kramarzówce kwotę - 280,00 złotych
  • numer 1829 w Kramarzówce kwotę - 130,00 złotych
  • numer 1462/1 w Pruchniku kwotę - 240,00 złotych
  • numer 272/13 w Pruchniku kwotę - 1280,00 złotych
  • numer 185/1 w Rzeplinie kwotę - 880,00 złotych

   w terminie do dnia 04 listopada 2008 roku z dopiskiem wadium za działkę numer
   Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.
 10. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2008 roku o godzinie 1100 w świetlicy urzędu Gminy Pruchnik /parter/.
 11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny wywoławczej działki.
 12. W przetargu nie mogą brać udziału osoby zalegające z płatnościami na rzecz Gminy Pruchnik.
 13. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia ustalonej
  w wyniku przetargu . Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone
  nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 14. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty na konto Gminy Pruchnik, jednorazowo ceny nabycia /łącznie z należnym podatkiem VAT/ pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium.
 15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.
 16. Koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości.
 17. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu, a uczestnik przetargu, jeśli zajdzie potrzeba wznowienia granic zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
 18. Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy Pruchnik pokój nr 10 lub telefonicznie pod numerem (016) 6288024 wew. 24 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Pruchnik   

Stanisław Górski     

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg Ustny (Licytajca) na sprzedaż nieruchomości w Jodłówce, Kramarzówce, Pruchniku i Rzeplinie.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.10.2008 14:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak