Wieloletni program inwestycyjny.

UCHWAŁA Nr 115/XIX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie:
wieloletniego programu inwestycyjnego.

            Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uchwala się wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Pruchnik pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku”

§ 2.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 115/XIX/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 maja 2008 r.

      Gmina Pruchnik ustala na lata 2008 - 2010 wieloletni program inwestycyjny pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku”, który umożliwi:

  • prawidłowe kształtowanie budżetu na kolejne lata,
  • ocenę możliwości finansowych Gminy i jej zdolności kredytowej,
  • realność finansowania zadań w okresie wieloletnim,
  • analizę finansową planowanych przedsięwzięć i efektów przyszłej realizacji.

      Planowane inwestycje prowadzą do rozwoju Gminy, każde zadanie jest wykonywane zgodnie z projektem technicznym, Strategią Rozwoju Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy.

 

„Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku”

Cel: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej to jedno z najważniejszych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków sanitarno-epidemiologicznych Gminy, polepszenie warunków życia mieszkańców. Dzięki realizacji powyższych zadań wzrasta atrakcyjność Gminy pod względem ekologicznym i turystycznym.

Zadania:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Kramarzówka oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pruchniku, opracowanie studium wykonalności zadania.

Termin realizacji: I - III kwartał 2008 r.

Zakres rzeczowy: wykonanie projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego  odrębnie na budowę sieci kanalizacyjnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Opracowanie studium wykonalności zadania.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Pruchniku Górnym

 

Termin realizacji: II kwartał 2009 r. do II kwartału 2010 r.

Zakres rzeczowy: 1458 mb. kolektora ciśnieniowego fi 90 (rura PE90), 4686,5 mb. kolektora grawitacyjnego fi 160 (rura DNI60), 34817,3 mb. kolektora grawitacyjnego fi 200 (rura DN200), 5 pompowni wraz z instalacjami elektrycznymi.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

 

Termin realizacji: II kwartał 2009 r. do II kwartału 2010 r.

Zakres rzeczowy: rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej do przepustowości Qdśr = 630 m3/d w tym m.in.: wymiana pomp zatapialnych, stacja zlewcza dowożonych ścieków, sito zintegrowane z piaskownikiem, 6 szt. Rusztów napowietrzających z dyfuzorami, zbiornik retencyjny ścieków Nr 2 z komorą armatury wraz z wyposażeniem, 4 zbiorniki SBR o pojemności 105 m3 każdy oraz 2 zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu o pojemności 105 m3 każdy.

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wieloletni program inwestycyjny.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż