Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2008 r. i ustalenie limitów na wieloletni program inwestycyjny.

UCHWAŁA Nr 116/XIX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2008 r. i ustalenie limitów na wieloletni program inwestycyjny.

            Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

W uchwale Nr 106/XVII/08 Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Prachnik na 2008 r. wprowadza się § 15 o następującej treści:

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

  1. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku” - ujęty w wykazie stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały."

Powyższy załącznik stanowić będzie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 116/XIX/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 maja 2008 r.

 

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 106/XVII/08

Rady Gminu Pruchnik

z dnia 19 marca 2008

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku”

  • cel programu: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pruchnik,
  • jednostka organizacyjna: Gmina Pruchnik,
  • okres realizacji programu: 2008-2010,
  • łączne nakłady finansowe: 14 654 510,37 (netto)

 

Zadania objęte programem

Nakłady finansowe

Wysokość wydatków w latach

Okres realizacji

2008

2009

2010

1. Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Kramarzówka oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pruchniku, opracowanie studium wykonalności zadania

313.000,00

313.000,00

-

-

-

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Pruchniku Górnym

11.033.148,03

-

5.610.528,32

5.422.619,71

2008-2010

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

3.308.362,34

-

847.331,76

2.461.030,58

2008-2010

Ogółem:

14.654.510,37

313.000,00

6457860,08

7.883.650,29


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2008 r. i ustalenie limitów na wieloletni program inwestycyjny.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2008 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.