Ustalenie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 120/XIX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie:
ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Pruchnik.

            Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, póz. 142, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności, mogą być otwierane i zamykane w dniach i godzinach ustalonych przez przedsiębiorcę w przedziale czasowym określonym w § 2 i § 3.

§ 2.

 1. Placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe dla ludności powinny być otwierane i zamykane:
  1. od poniedziałku do soboty w godz. od 600 do 2200,
  2. w niedziele i święta w godz. od 1200 do 2200.
 2. Zakłady gastronomiczne powinny być otwierane i zamykane z zastrzeżeniem § 3:
  1. od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 2300,
  2. w soboty w godz. od 900 do 2400,
  3. w niedziele i święta w godz. od 1200 do 2400.

§ 3.

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia zakłady gastronomiczne mogą funkcjonować:

 1. od poniedziałku do soboty w godzinach od 900 do 2400,
 2. w niedziele i święta w godz. od 1200 do 2400.

§ 4.

Informacja o czasie pracy placówki powinna być umieszczona na drzwiach wejściowych placówki.

§ 5.

Winni naruszenia przepisów o dniach i godzinach otwierania oraz zamykania placówek podlegają karze grzywny określonej w art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, póz. 142, z późn. zm.).

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr 55/X/99 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i gastronomicznych na terenie Gminy Pruchnik.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2008 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.