Pruchnik 2008-10-07

 

WÓJT GMINY PRUCHNIK

OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na dzierżawę lokalu mieszkalnego w Jodłówce

 

Oznaczenie lokalu, opis i cena wywoławcza czynszu: Lokal mieszkalny w budynku wielofunkcyjnym w Jodłówce nr 215.

 

Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 78 m2 i jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania.

 1. Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi; 234 ,00 złotych miesięcznie.
  Ustalona w drodze przetargu stawka czynszu dzierżawnego ulegnie zwiększeniu o:
  • 5 % za urządzenia kanalizacyjne i sieć kanalizacyjną,
  • 5 % za instalacje centralnego ogrzewania,
  • ustalony czynsz dzierżawca będzie wpłacał na rachunek Gminy Pruchnik nr
   31
   9096 0004 2003 0018 0975 0002 w terminie do dnia 10 każdego miesiąca bez wezwania do zapłaty.
 2. Lokal zostanie wynajęty w drodze przetargowej od dnia 01 grudnia 2008 roku.
 3. Warunkiem udziału w przetargu -jest wpłata w kasie tut. Urzędu ul. Rynek 1 lub na konto Gminy Pruchnik nr 31909600042003001809750002 wadium w wysokości 30 złotych w terminie do dnia 04 listopada 2008 roku z dopiskiem wadium - czynsz za lokal.
  Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania
  środków na rachunku Gminy Pruchnik.
 4. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 07 listopada 2008r. o godz 1000 w świetlicy Urzędu Gminy Pruchnik - parter.
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej czynszu w zaokrągleniu do pełnych dziesięciu złotych.
 6. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie osoby spełniające wymogi określone w Uchwale nr 1857 XXIII/05 Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali będących własnością Gminy Pruchnik. W przetargu nie mogą brać udziału osoby zalegające z płatnościami na rzecz Gminy Pruchnik.
  Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.
  Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu nie podpisze umowy dzierżawy w miejscu i terminie ustalonym przez Gminę Pruchnik.
 8. Dodatkowe informacje o lokalu będącym przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pruchnik pokój numer 6 telefon (016) 6288024 wew 21 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik   

Stanisław Górski     

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieograniczony przetarg ustny (LICYTACJA) na dzierżawę lokalu mieszkalnego w Jodłówce.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:07.10.2008 15:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak