Zamiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2008 r.

UCHWAŁA Nr 122/XX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2008r.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  62.431
  w tym:
  • środki z terenowego FOGR w kwocie:  27.000
   z przeznaczeniem na budowę (modernizacj ę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - decyzja UM GT:I-3040-4/6/07/08
  • zwrot podatku VAT za 2007 r.:  25.000
  • zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez LKS:  431
  • sprzedaż gruntów mienia komunalnego:  10.000
   .
   Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
   .
 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę:  89.431
  w tym:
  • zakup maszyny do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych:  15.000
  • dotacje na zakup instrumentów muzycznych dla GCKSiT:  10.000
  • droga transportu rolnego:  55.000
  • pobór podatków i opłat lokalnych:  9.431
 3. Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę w tym: - utrzymanie dróg gminnych

  Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 122/XX/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 16 czerwca 2008 r.

Zestawienie dochodów

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

27.000

-

60017

Drogi wewnętrzne

27.000

-

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

27.000

-

750

Administracja publiczna

25.000

-

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

25.000

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

25.000

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

10.000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

J 0.000

-

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

10.000

-

926

Kultura fizyczna i sport

431

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

431

-

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

431

-

Razem

62.431

-

 


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 122/XX/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 16 czerwca 2008 r.

Zestawienie wydatków

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

55.000

27.000

60017

Drogi wewnętrzne

55.000

-

4270

Zakup usług remontowych

55.000

-

60016

Drogi publiczne gminne

-

27.000

4270

Zakup usług remontowych

-

27.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9.431

-

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

9.431

-

4300

Zakup usług pozostałych

9.431

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.000

-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15.000

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000

-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10.000

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

-

Razem

89.431

27.000

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.