Zmiana uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 123/XX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie:
zmiany uchwały własnej.

            Na podstawie art. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

W uchwale Nr 117/XIX/08 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej Rozbórz Okrągły – Zadumie” oraz jego zgłoszenia do dofinansowania ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2 „Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej”, objętego „Podkarpackim Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich” dokonuje się następujących zmian:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym (Zagumie) na odcinku km 0+000 do km 0+970”, jego zgłoszenia do dofinansowania ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2 „Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej”, objętego „Podkarpackim Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich” oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy Pruchnik na 2008 rok środków na realizację projektu."

2)  § 1 otrzymuje brzmienie"

§ 1.

  1. Przystąpić do realizacji projektu pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym (Zagumie) na odcinku km 0+000 do km 0+970”.
  2. Zgłosić projekt, o którym mowa w ust. l, do dofinansowania ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Działania 2 „Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej”, objętego „Podkarpackim Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich”.

3)  § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.

 

Gmina Pruchnik ma zabezpieczone w budżecie Gminy na 2008 rok środki na realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1."

4) dotychczasowe § 2 i 3 otrzymuj ą oznaczenie 3 i 4.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2008 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż