Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr 125/XX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie:
przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747, z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Przedłuża się czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych w uchwale Nr 11/VI/2006 Rady Gminy Pruchnik z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pruchnik na 2007 r. na czas 6 miesięcy tj. od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2008 08:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż