Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

UCHWAŁA Nr 128/XX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Pruchnik o nazwie „Pruchnik I/08”, zwanego dalej planem.
  2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 345 ha, położony w obrębie geodezyjnym Rozburz Długi, określony granicami, oznaczonymi na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zakres przedmiotowy ustaleń planu wyznaczony będzie zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2008 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.