Ddokonanie zamiany gruntu w Pruchniku i Świebodnej.

UCHWAŁA Nr 131/XX/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie:
dokonania zamiany gruntu w Pruchniku i Świebodnej.

           Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 3 art. 18 ust. 2 p 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 37 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami /jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603/ z późniejszymi zmianami,

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

  1. Dokonać zamiany z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Pruchniku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pruchniku oznaczonej jako działka Nr. 1979/2 o powierzchni 0,08 ha w Pruchniku oraz działka Nr 659 o powierzchni 0,0367 ha w Świebodnej za działkę Nr 2034/1 o pow. 0,04 ha w Pruchniku stanowiącą własność GS SCH Pruchnik oraz działkę numer 2034/4 o pow. 0,02 ha w Pruchniku będącą w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pruchniku.
  2. Rozliczenie wartości zamienianych nieruchomości nastąpi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 110/XVIII/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie dokonania zamiany gruntów w Pruchniku i Świebodnej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ddokonanie zamiany gruntu w Pruchniku i Świebodnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2008 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.