Pruchnik: Czyszczenie i odtwarzanie rowów z czyszczeniem przepustów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik wraz z odwozem urobku do 1km
Numer ogłoszenia: 230090 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax. 016 6288024.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.prv.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie i odtwarzanie rowów z czyszczeniem przepustów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik wraz z odwozem urobku do 1km.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1/ czyszczenie i odtwarzanie rowów z czyszczeniem przepustów wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km

a) długość kopanych rowów do głębokości 0,5 m 7000,00 m

    (0,6+1,2):2 x 0,5 x 7000= 3150m3

b) długość kopanych rowów do głębokości 1 m 2600,00 m

     (0,6+1,8):2 x1 x 2600 =3120 m3

2/ ścinanie poboczy wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km

a) do głebokości 10 cm           mb 2800

      (0,1*0,5*2800)=140 m3

b) do głębokości 20cm            mb 1200

     (0,2*0,5*1200)=120 m3

Szczegółowy zakres robót do wyceny precyzuje: 1. załacznik nr 1 Excel.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6, 45.26.22.12-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy: a) Nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 1223 poz. 1655 z późn. zm.). b) Spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) Spełniający warunki i wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów określonych przez Zamawiającego w S.I.W.Z, wg formuły spełnia , nie spełnia.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o Formularz oferty (załącznik Nr 1 do specyfikacji) oraz zawierać niżej wymienione załączniki: Załącznik Nr 1a - Wypełniony formularz kosztowy stanowiący załącznik Excel W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym te, o których mowa w pkt. VII 1.b. s.i.w.z. Załącznik Nr2,2a - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Załącznik Nr 3 - Wykaz dokumentów zastrzeżonych jako tajne, Objęte powyższym zastrzeżeniem dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zamieści w oddzielnej kopercie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.( Cena 100%)

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1 ,pokój nr 14..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1 ,pokój nr 15 (sekretariat)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: IICzyszczenie i odtwarzanie rowów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.10.2008 13:14
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.10.2008 13:14