Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 209369-2008 z dnia 2008-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik. w tym : 1.1 Droga gminna Kramarzówka (Mazurówka) Wykonanie podbudowy z kruszywa gr 20 cm oraz z dwóch warstw wiążącej i ścieralnej masy...
Termin składania ofert: 2008-10-01


Pruchnik: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik..
Numer ogłoszenia: 264939 - 2008; data zamieszczenia: 14.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 209369 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik. w tym : 1.1 Droga gminna Kramarzówka (Mazurówka) Wykonanie podbudowy z kruszywa gr 20 cm oraz z dwóch warstw wiążącej i ścieralnej masy mineralno-bitumicznych o łącznej gr 7cm m2 875 1.2 Droga gminna ( ul Cicha) Wykonanie profilowania, wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy masą , Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej warstwy wiążącej gr 4 cm i warstwy ścieralnej gr 3 cm m2 600 1.3 Droga gminna ( ul Warzywna) Wykonanie profilowania, wraz z podbudowy z kruszywa łamanego gr 20 cm , Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej warstwy wiążącej gr 4 cm i warstwy ścieralnej gr 3 cm m2 720..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 155631.52 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś, os Pułaskiego7/12, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 155631.52
  • Oferta z najniższą ceną: 155631.52 oferta z najwyższą ceną: 186421.96
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.10.2008 11:49
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:14.10.2008 11:49