Pruchnik: Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku.
Numer ogłoszenia: 265573 - 2008; data zamieszczenia: 14.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawą i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku Dostawa paliw gazowych dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji gazu oraz sprzedaż energii gazu. Dostawa paliw gazowych odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził kolejno dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszone w BZP w dniu 29.08.2008 r., nr ogłoszenia: 203544-2008, nr sprawy: 3410/23/2008 oraz ogłoszone w BZP w dniu 08.08.2008 r., nr ogłoszenia: 217926-2008, nr sprawy: 3410/25/2008 - oba postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp stanowiącego, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W obu postępowaniach do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Pierwotne warunki postępowania nie zostały w istotny sposób zmienione - są identyczne z warunkami postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.00.00.00-2, 65.20.00.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 236135.28 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, ul Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 236135.28
  • Oferta z najniższą ceną: 236135.28 oferta z najwyższą ceną: 236135.28
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu Gimnazjum Publicznego w Pruchniku..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.10.2008 13:53
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:14.10.2008 13:53