Pruchnik: Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
Numer ogłoszenia: 266001 - 2008; data zamieszczenia: 14.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax. 016 6288024.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.prv.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach wg szczegółowego zestawienia które stanowi załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 5 części Część 1/ Roboty budowlane - na ujęciu wody S5 -przy budowie SUW( kontener) 2/ Roboty technologiczne - na ujęciu wody S5 -przy budowie SUW( kontener) 3/ Roboty elektryczne - przyłączenie kontenera - instalacje wewnętrzne ( kontenera) 4/ Wykonanie sterowania radiowego - sygnalizacja radiowa ze zbiornika wyrównawczego do studni S5 (pompa) 5/ Dostawa kontenera Szczegółowy zakres robót precyzuje: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,stanowiące załączniki j.n. do siwz: Zał. Nr 3 - przedmiar robót, szczegółowy opis z podziałem na 5 części Zał. Nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.11.12.00-0, 45.31.74.00-6, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3, 51.90.00.00-1, 51.31.10.00-5, 44.21.11.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy: a) Nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). b) Spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) Spełniający warunki i wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów określonych przez Zamawiającego w S.I.W.Z. Wg formuły spełnia, nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o Formularz oferty (załącznik Nr 1 do specyfikacji) oraz zawierać niżej wymienione załączniki: Załącznik Nr 1 - Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wg podstaw wyceny określonych w przedmiarach, w oparciu o przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykona¬niem przedmiotu zamówienia w tym te, o których mowa w pkt VII.1.d. specyfikacji. Załącznik Nr 2 Załącznik 2a - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Załącznik Nr 3 - a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. b/ Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych w ppkt. a dokumentów wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik Nr 4 - Wykaz dokumentów zastrzeżonych jako tajne, bądź informacja, że wszystkie dokumenty są jawne. Objęte powyższym zastrzeżeniem dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zamieści w oddzielnej kopercie. Załącznik Nr 5 5a Uprawnienia budowlano-drogowe - kierownika robót 5b aktualna (Polska )-Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. (CENA 100%)

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwww.pruchnik.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1 ,pokój nr 14 ..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1 ,pokój nr 15 (sekretariat)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.10.2008 15:25
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:14.10.2008 15:25