Pruchnik: Prace wykończeniowe we wnętrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego) przeniesionego z ul Kańczudzkiej 33 na działkę ul Rynek nr 6 w Pruchniku.
Numer ogłoszenia: 265919 - 2008; data zamieszczenia: 14.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace wykończeniowe we wnętrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego) przeniesionego z ul Kańczudzkiej 33 na działkę ul Rynek nr 6 w Pruchniku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace wykończeniowe we wnętrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego) przeniesionego z ul Kańczudzkiej 33 na działkę ul Rynek nr 6 w Pruchniku w tym : 1) roboty wykończeniowe wewnętrzne 2) izolacje i okładziny ścian piwnic 4) instalacja elektryczna wewnętrzna Szczegółowy zakres robót precyzuje: - dokumentacja projektowa składająca się z, przedmiaru robót i rysunków szczegółowych*, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,...........................................................................................................

 Uzasadnienie wyboru Wykonawcy......................................................................

Zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził kolejno dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - ogłoszone w BZP w dniu 22.07.2008 r., nr ogłoszenia:168106-2008, nr sprawy:3410/13/2008 oraz ogłoszone w BZP w dniu 12.08.2008 r., nr ogłoszenia: 188537-2008, nr sprawy: 341018-2/2008 - oba postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp stanowiącego, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W obu postępowaniach do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Pierwotne warunki postępowania nie zostały w istotny sposób zmienione - są identyczne z warunkami postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-3, 45.45.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 62243.84 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Remontowo Budowlane Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Piwoda, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 62243.84
  • Oferta z najniższą ceną: 62243.84 oferta z najwyższą ceną: 62243.84
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prace wykończeniowe we wnętrzu drewnianego budynku mieszkalnego ( zabytkowego) przeniesionego z ul Kańczudzkiej 33 na działkę ul Rynek nr 6 w Pruchniku..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.10.2008 15:41
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:14.10.2008 15:41