Zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

UCHWAŁA Nr 132/XXI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2008 r.

           Działając na podst. art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póz. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę:  445.238
  w  tym:
  • pomoc finansowa na remont nawierzchni drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym (Zagumie):  100.000
  • dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:  200.000
  • środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Pruchnik”:  145.238
 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:  812.277
  w  tym:
  • remont dróg gminnych:  395.000
  • remont drogi gminnej zniszczonej wskutek powodzi:  250.000
  • udzielenie pomocy finansowej na realizacje zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka”:  5.000
  • realizacja przez GOPS programu „Czas na aktywność w Gminie Pruchnik”:  162.277
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:  367.039
  w tym:
  • zakup samochodu strażackiego:  50.000
  • remont drogi ul. Armii Krajowej:  300.000
  • funkcjonowanie GOPS (wkład własny do projektu):  17.039

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 132/XXI/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i Łączność

300.000

386

60016

Drogi publiczne gminne

100.000

-

2710

Wpływy z tytułu

pomocy finansowej

udzielonej między j.s.t

na dofinansowanie

własnych zadań

bieżących

100.000

-

60078

Usuwanie skutków

klęsk żywiołowych

200.000

186

2030

Dotacje celowe

otrzymane z budżetu

państwa na realizację

własnych zadań

bieżących gmin (zw.

gmin)

200.000

186

852

Pomoc społeczna

345.238

-

85219

Ośrodki pomocy

społecznej

145.238

-

2008

Dotacje rozwojowe

oraz środki na

finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej

137.933

-

2009

Dotacje rozwojowe

oraz środki na

finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej

7.305

-

921

Kultura i ochrona

dziedzictwa

narodowego

34.000

-

92105

Pozostałe zadania

w zakresie kultury

4.000

-

2710

Wpływy z tytułu

pomocy finansowej

udzielonej między j. s.t

na dofinansowanie

własnych zadań

bieżących

4.000

-

92120

Ochrona zabytków i

opieka nad zabytkami

30.000

-

6290

Środki na

dofinansowanie

własnych inwestycji

gmin (zw. gmin),

powiatów (zw. pow.),

samorządów

województw,

pozyskane z innych

źródeł

30.000

-

Razem

479.238

186

 


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 132/XXI/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

Zestawienie wydatków

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i Łączność

650.000

300.186

60016

Drogi publiczne gminne

395.000

4270

Zakup usług remontowych

395.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300.000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

250.000

186

4270

Zakup usług remontowych

250.000

186

60014

Drogi publiczne powiatowe

5.000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

5.000

852

Pomoc społeczna

162.277

17.039

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

145.238

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48.372

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.562

4118

Składki na ubezpieczenie pracowników

7.609

4119

Składki na ubezpieczenie pracowników

403

4128

Składki na Fundusz Pracy

1.185

4129

Składki na Fundusz Pracy

63

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

4.274

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

226

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

9.103

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

482

4288

Zakup usług zdrowotnych

1.681

4289

Zakup usług zdrowotnych

89

4308

Zakup usług pozostałych

61.025

4309

Zakup usług pozostałych

3.232

4378

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.264

4379

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

67

4448

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.255

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

67

4758

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.785

4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

94

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

380

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

20

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

9.277

9.277

3110

Świadczenia społeczne

9.277

3119

Świadczenia społeczne

9.277

85295

Pozostała działalność

7.762

7.762

3110

Świadczenia społeczne

7.762

3119

Świadczenia społeczne

7.762

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

50.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

50.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

44.000

10.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10.000

10.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

10.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

10.000

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

30.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

Razem

856.277

377.225


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż