Zmiany do uchwały budżetowej na 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie:
zmian do uchwały budżetowej na 2008 r.

           Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. póz. 1591zpóż. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

W uchwale Nr 106/XVII/08 Rady Gminy Pruchnik z dnia 19.03.2008 w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2008 dodaje się do § 8 pkt 5 o następującym brzmieniu:

 

„zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do kwot wynikających z ustalonych w załączniku do uchwały Nr 116/XIX/08 z dnia 20.05.2008w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2008 r. i ustalenie limitów na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2010”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany do uchwały budżetowej na 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2008 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.