Zmiana uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 139/XXII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 wrzesnia 2008 r. w sprawie:
zmiany uchwały własnej.

          Na podstawie art. art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, póz. 427) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

W uchwale Nr 100/XVII/08 Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Pruchnik do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 otrzymuje brzmienie

„§3.

 

Upoważnić Wójta Gminy Pruchnik do reprezentowania Gminy Pruchnik w Lokalnej Grupie Działania: w szczególności do:

  • podpisania deklaracji przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania
  • podpisanie deklaracji działania na rzecz Rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.”

2) dotychczasowe § 3 i 4 otrzymują oznaczenie 4 i 5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż