Ustalenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Pruchnik, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 141/XXII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2008 r. w sprawie:
ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Pruchnik, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

          Na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 70 poz.473 z 2007 roku z poz. zmianami/, oraz art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami /,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Ustala się dla terenu Gminy Pruchnik 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 186/XXIII/05 Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Pruchnik, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2008 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.