Pruchnik: na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku.
Numer ogłoszenia: 281457 - 2008; data zamieszczenia: 23.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, fax. 016 6288024.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek 6 w Pruchniku Dostawa paliw gazowych dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji gazu oraz sprzedaż energii gazu. Dostawa paliw gazowych odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Charakterystyka energetyczna obiektu: Gaz będzie zużywany do: ogrzewania obiektu (nawiew). Przewidywany pobór paliwa gazowego - do 10m³/h Godzinowy odbiór paliwa gazowego (m³/h)- (moc umowna)- 3 Roczny odbiór paliwa gazowego (m³/rok) - 1800 Rozliczenie na podstawie odczytu gazomierza ...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.00.00.00-2, 65.20.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 1 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,spełnia - nie spełnia, w oparciu o oświadczenia będące załącznikami do siwz Z treści załączonych oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca w/w warunki spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień 25 i art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych...
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ) b) Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń lub dokumentów: 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; a zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2. , składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty, o których mowa wyżej, winny być również wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenia zastępujące dokumenty, o których mowa w pkt. 2. winny być również wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy lub 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. f) Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania, z zastrzeżeniem postanowień 25 i art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP. g) Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy...

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. ( CENA 100%)

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwww.pruchnik.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Pruchnik 37-560 Pruchnik , ul Rynek 1 ( pokój nr 14)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Gmina Pruchnik 37-560 Pruchnik , ul Rynek 1 ( sekretariat pokój nr 15)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:23.10.2008 12:39
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:23.10.2008 12:39