Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 270067-2008 z dnia 2008-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawa materiałów budowlanych na remont dróg gminnych Część I Dostawa betonu B-20 100 m3 Część II Dostawa cementu 50 t
Termin składania ofert: 2008-10-24


Pruchnik: Dostawa materiałów budowlanych na remont dróg gminnych.
Numer ogłoszenia: 301511 - 2008; data zamieszczenia: 05.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 270067 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych na remont dróg gminnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych na remont dróg gminnych Część I Dostawa betonu B-20 100 m3 Część II Dostawa cementu 50 t..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.40.00-2, 44.11.12.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 46172.50 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa betonu B-20 100 m3

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sanakiewicz Sp zoo, Szówsko 495 ul Ks Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 26500.00
  • Oferta z najniższą ceną: 26500.00 oferta z najwyższą ceną: 28400.00
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa cementu 50 t.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Gminna Spółdzielnia -Samopomoc Chłopska-, ul Kościelna 2, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 19672.50
  • Oferta z najniższą ceną: 19672.50 oferta z najwyższą ceną: 20000.00
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych na remont dróg gminnych..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:05.11.2008 14:45
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:05.11.2008 14:45