Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 230090-2008 z dnia 2008-10-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
1/ czyszczenie i odtwarzanie rowów z czyszczeniem przepustów wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km a) długość kopanych rowów do głębokości 0,5 m 7000,00 m ...
Termin składania ofert: 2008-10-30


Pruchnik: Czyszczenie i odtwarzanie rowów z czyszczeniem przepustów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik wraz z odwozem urobku do 1km.
Numer ogłoszenia: 311533 - 2008; data zamieszczenia: 13.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230090 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie i odtwarzanie rowów z czyszczeniem przepustów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik wraz z odwozem urobku do 1km..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ czyszczenie i odtwarzanie rowów z czyszczeniem przepustów wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km a) długość kopanych rowów do głębokości 0,5 m 7000,00 m (0,6+1,2):2 x 0,5 x 7000= 3150m3 b) długość kopanych rowów do głębokości 1 m 2600,00 m (0,6+1,8):2 x1 x 2600 =3120 m3 2/ ścinanie poboczy wraz z odwozem urobku własnym transportem na odległość do 1 km a) do głebokości 10 cm mb 2800 (0,1*0,5*2800)=140 m3 b) do głębokości 20cm mb 1200 (0,2*0,5*1200)=120 m3 Szczegółowy zakres robót do wyceny precyzuje: 1. załacznik nr 1 Excel..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6, 45.26.22.12-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 62000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład usługowy Wielobranżowy Stanisław Babiś, Swiebodna 120, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 62000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 62000.00 oferta z najwyższą ceną: 87080.00
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czyszczenie i odtwarzanie rowów z czyszczeniem przepustów na drogach gminnych na terenie Gminy Pruchnik wraz z odwozem urobku do 1km..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:13.11.2008 12:08
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:13.11.2008 12:08