Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 260191-2008 z dnia 2008-10-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Remont nawierzchni drogi transportu rolnego w Jodłówce położonej na działce nr 1911 w tym: 1 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm 530 m2 2 Powierzchniowe utrwalanie...
Termin składania ofert: 2008-11-03


Pruchnik: Remont nawierzchni drogi transportu rolnego w Jodłówce położonej na działce nr 1911.
Numer ogłoszenia: 311745 - 2008; data zamieszczenia: 13.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260191 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi transportu rolnego w Jodłówce położonej na działce nr 1911..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni drogi transportu rolnego w Jodłówce położonej na działce nr 1911 w tym: 1 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm 530 m2 2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - 530 m2..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 12791.78 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Roboty Ogólno Budowlane Brukarstwo Bogdan Babiś, Rożwienica 174, 37-565 Rożwienica, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 12791.78
  • Oferta z najniższą ceną: 12791.78 oferta z najwyższą ceną: 16190.35
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni drogi transportu rolnego w Jodłówce położonej na działce nr 1911..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:13.11.2008 12:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak