Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 266725-2008 z dnia 2008-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce. w tym: - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm wraz z wykonaniem...
Termin składania ofert: 2008-11-05


Pruchnik: Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce..
Numer ogłoszenia: 315713 - 2008; data zamieszczenia: 17.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266725 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce. w tym: - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm wraz z wykonaniem robót towarzyszących na powierzchni 1500 m2 wg szczegółowego przedmiary robót które stanowią załącznik nr 3 do siwz Szczegółowy zakres robót precyzuje: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki j.n. do siwz: Zał. Nr 3 - przedmiar robót, Zał. Nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 54146.54 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś, os Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 54146.54
  • Oferta z najniższą ceną: 54146.54 oferta z najwyższą ceną: 76294.53
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni drogi gminnej do kopalni gazu w Jodłówce...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:17.11.2008 08:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak