Nr    3410/ 31 /2008                                                       Pruchnik 2008-11-04

INFORMACJA  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

                    (Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.

zostało rozstrzygnięte.

Część  II  

            2/ Roboty technologiczne - na ujęciu wody S5 -przy budowie SUW( kontener)

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

TUZAL Sp. z o.o.  05-075 Warszawa – Wesoła  Ul. Morsztyna 7

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   109098,50 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

1

TUZAL Sp. z o.o.  05-075 Warszawa – Wesoła

 Ul. Morsztyna 7

109098,50

brutto

109098,50

------------------- *100=  100

109098,50

100

  -

  -

                                                   Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

Wykonawcy

wykluczeni

Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

Brak

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

 

       

                                                               Wójt Gminy Pruchnik

                                                                   Stanisław  Górski

Informację  o unieważnieniu  Części I, III, IV, V  podano  poniżej  patrz str.  2, 3, 4.

Pruchnik 04-11-2008

 Nr  3410/ 31 /2008

      INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  Części    I     POSTĘPOWANIA

Gmina Pruchnik , 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1   informuje,

że postępowanie o zamówienie publiczne:

             Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.

Przedmiotem zamówienia

Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach wg szczegółowego zestawienia które stanowi załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 5 części

CZEŚĆ   1/    Roboty budowlane - na ujęciu wody S5 -przy budowie SUW( kontener)

Szczegółowy zakres robót precyzuje: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,stanowiące załączniki j.n. do siwz: Zał. Nr 3 - przedmiar robót, szczegółowy opis z podziałem na 5 części Zał. Nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..          

zostało unieważnione na podstawie: . art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

                        

                                     Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


                                                   Wójt Gminy Pruchnik 
   
3410/ 31 /2008                                                                         Pruchnik 04-11-2008

      INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  Części    III     POSTĘPOWANIA

Gmina Pruchnik , 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1   informuje,

że postępowanie o zamówienie publiczne:

             Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.

Przedmiotem zamówienia

Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach wg szczegółowego zestawienia które stanowi załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 5 części

CZEŚĆ 3/ Roboty elektryczne - przyłączenie kontenera - instalacje wewnętrzne ( kontenera)

Szczegółowy zakres robót precyzuje: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,stanowiące załączniki j.n. do siwz: Zał. Nr 3 - przedmiar robót, szczegółowy opis z podziałem na 5 części Zał. Nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..          

zostało unieważnione na podstawie: . art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

                        

                                     Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Wójt Gminy Pruchnik

Stanisław  Górski

3410/ 31 /2008

      INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  Części    IV     POSTĘPOWANIA

Gmina Pruchnik , 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1   informuje,

że postępowanie o zamówienie publiczne:

             Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.

Przedmiotem zamówienia

Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach wg szczegółowego zestawienia które stanowi załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 5 części

CZĘŚĆ  4/ Wykonanie sterowania radiowego - sygnalizacja radiowa ze zbiornika wyrównawczego   do studni S5 (pompa)

Szczegółowy zakres robót precyzuje: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,stanowiące załączniki j.n. do siwz: Zał. Nr 3 - przedmiar robót, szczegółowy opis z podziałem na 5 części Zał. Nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..          

zostało unieważnione na podstawie: . art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

                        

                                     Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Wójt Gminy Pruchnik

Stanisław  Górski

                                                                                                        Pruchnik  04-11-2008

3410/ 31 /2008

      INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  Części    V     POSTĘPOWANIA

Gmina Pruchnik , 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1   informuje,

że postępowanie o zamówienie publiczne:

             Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.

Przedmiotem zamówienia

Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach wg szczegółowego zestawienia które stanowi załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 5 części

CZĘŚĆ     5/            Dostawa kontenera

Szczegółowy zakres robót precyzuje: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki j.n. do siwz: Zał. Nr 3 - przedmiar robót, szczegółowy opis z podziałem na 5 części

Zał. Nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..          

zostało unieważnione na podstawie: . art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi  zmianami)

Uzasadnienie faktyczne:

                        

                                     Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Wójt Gminy Pruchnik

Stanisław  Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:04.11.2008 14:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak