Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 266001-2008 z dnia 2008-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach wg szczegółowego zestawienia które stanowi załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 5 części Część 1/ Roboty budowlane - na ujęciu wody S5 ...
Termin składania ofert: 2008-11-04


Pruchnik: Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Numer ogłoszenia: 319927 - 2008; data zamieszczenia: 18.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266001 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach wg szczegółowego zestawienia które stanowi załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 5 części Część 1/ Roboty budowlane - na ujęciu wody S5 -przy budowie SUW( kontener) 2/ Roboty technologiczne - na ujęciu wody S5 -przy budowie SUW( kontener) 3/ Roboty elektryczne - przyłączenie kontenera - instalacje wewnętrzne ( kontenera) 4/ Wykonanie sterowania radiowego - sygnalizacja radiowa ze zbiornika wyrównawczego do studni S5 (pompa) 5/ Dostawa kontenera Szczegółowy zakres robót precyzuje: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,stanowiące załączniki j.n. do siwz: Zał. Nr 3 - przedmiar robót, szczegółowy opis z podziałem na 5 części Zał. Nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.11.12.00-0, 45.31.74.00-6, 45.33.24.00-7, 45.31.00.00-3, 51.90.00.00-1, 51.31.10.00-5, 44.21.11.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 89425.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Roboty technologiczne - na ujęciu wody S5 -przy budowie SUW( kontener)

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TUZAL Sp zoo, ul Morsztynowa 7, 05-075 Warszawa-Wesoła, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 89425.00
  • Oferta z najniższą ceną: 89425.00 oferta z najwyższą ceną: 89425.00
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:18.11.2008 13:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak