Pruchnik: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 346609 - 2008; data zamieszczenia: 03.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do Studni -ujecie wody- w Hawłowicach obiektu Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik ul Rynek 1 Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne -Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami- i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3, 65.30.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 227855.28 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. z siedzibą w Zamościu ul Koźmiana Oddział w Przeworsku, ul Słowackiego 30, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 227855.28
  • Oferta z najniższą ceną: 227855.28 oferta z najwyższą ceną: 227855.28
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dostawa energi elektrycznej do studni Ujęcie wody Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:03.12.2008 09:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak