Pruchnik: Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
Numer ogłoszenia: 372907 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ujęcia wody , studni S5 i kontenerowej stacji uzdatniania wody w Hawłowicach 1) Wykonanie sterowania radiowego* - sygnalizacja radiowa ze zbiornika wyrównawczego do studni S5 (pompa).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.90.00.00-1, 51.31.10.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 16000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne WBH ELEKTRONIK, Świlcza 390, 36-072 świlcza, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 16000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 16000.00 oferta z najwyższą ceną: 16000.00
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa ujęcia wody , w Hawłowicach - Sygnalizacja radiowa
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:19.12.2008 13:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak