Pruchnik: na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: jest dostawa i dystrybucja gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek 6 w Pruchniku Dostawa paliw gazowych dla Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji gazu oraz sprzedaż energii gazu. Dostawa paliw gazowych odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.00.00.00-2, 65.20.00.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 54300.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa.
    -BOK Jarosław ul Grucy 4, ul Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 54300.00
  • Oferta z najniższą ceną: 54300.00 oferta z najwyższą ceną: 54300.00
  • Waluta: PLN.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:na dostawę i dystrybucję gazu ziemnego, wysokometanowego E(GZ50) do obiektu zabytkowego na ulicy Rynek w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:29.12.2008 12:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak