Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 354855-2008 z dnia 2008-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku Część I dostawa parkietu dębowego Część II dostawa płytek ceramicznych Część III dostawa stolarki drzwiowej wew Część IV...
Termin składania ofert: 2008-12-17


Pruchnik: Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Numer ogłoszenia: 380727 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 354855 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku Część I dostawa parkietu dębowego Część II dostawa płytek ceramicznych Część III dostawa stolarki drzwiowej wew Część IV dostawa pieca gazowego i akcesoriów Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania: Ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr. 92 poz. 881 z 2004r ) Szczegółowy wykaz materiałów zawiera załącznik EXCEL do siwz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.22.40-2, 44.11.32.00-7, 45.42.21.00-2, 42.94.20.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 36693.32 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część I dostawa parkietu dębowego

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PARKIET Zygmunt Król, Sufczyna 37, 37-740 Bircza, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 11942,70
 • Oferta z najniższą ceną: 11942,70 oferta z najwyższą ceną: 17836,50
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część II dostawa płytek ceramicznych

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa Bartoszek Sp.j., Tyniowice 107, 37-565 Rożwienica, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 7888.00
 • Oferta z najniższą ceną: 7888.00 oferta z najwyższą ceną: 12140.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Część III dostawa stolarki drzwiowej wew

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU IMPULS Grażyna i Maciej Wojtas Sp.j, Ul Piłsudskiego 14, 34-600 Limanowa, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 2076.65
 • Oferta z najniższą ceną: 2076.65 oferta z najwyższą ceną: 2985.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Część IV dostawa pieca gazowego i akcesoriów

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHUP WIT-MAR M.Lis i D.Lis Spółka jawna, ul Podzamcze 33, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 14785.97
 • Oferta z najniższą ceną: 14785.97 oferta z najwyższą ceną: 21677.85
 • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych do Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:29.12.2008 14:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak