Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 358545-2008 z dnia 2008-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawę materiałów budowlanych wykończeniowych do budynku Urzędu Gminy w Pruchniku z podziałem na IV (sześć) części Część I profile ścienne Część II materiały docieplające ...
Termin składania ofert: 2008-12-18


Pruchnik: Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych do budynku Urzędu Gminy w Pruchniku
Numer ogłoszenia: 380897 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358545 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych do budynku Urzędu Gminy w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawę materiałów budowlanych wykończeniowych do budynku Urzędu Gminy w Pruchniku z podziałem na IV (sześć) części Część I profile ścienne Część II materiały docieplające Część III płyty gipsowo kartonowe Część IV płytki ceramiczne Część IV stolarka drzwiowa Część IV okna dachowe Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania: Ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz. U.Nr. 92 poz. 881 z 2004r ) Szczegółowy wykaz materiałów zawiera załącznik EXCEL do siwz..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.33.40.00-0, 14.83.00.00-8, 39.19.10.00-7, 44.11.32.00-7, 45.42.21.00-2, 44.22.10.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 25500.30 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część I profile ścienne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INSTALATOR P. Płonka, J. Płonka Sp, ul. 3-go Maja 83, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3160.00
 • Oferta z najniższą ceną: 3160.00 oferta z najwyższą ceną: 4021.50
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Część II materiały docieplające

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa Bartoszek Sp.j., Tyniowice 107, 37-565 Roźwienica, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5562.20
 • Oferta z najniższą ceną: 5562.20 oferta z najwyższą ceną: 7876.80
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Część III płyty gipsowo kartonowe

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INSTALATOR P. Płonka, J. Płonka Sp. J, ul. 3-go Maja 83, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3483.10
 • Oferta z najniższą ceną: 3483.10 oferta z najwyższą ceną: 4853.50
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Część IV płytki ceramiczne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INSTALATOR P. Płonka, J. Płonka Sp. J., ul. 3-go Maja 83, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 1105.00
 • Oferta z najniższą ceną: 1105.00 oferta z najwyższą ceną: 1638.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Część V stolarka drzwiowa

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FHU OKNA DRZWI Jares,, ul. Spółdzielcza 6, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5610.00
 • Oferta z najniższą ceną: 5610.00 oferta z najwyższą ceną: 8360.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Część VI okna dachowe

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MATERIAŁY BUDOWLANE BUDMAR Sp. z o.o, Ul. Boczna Kasprowicza 1, 37-100 Łańcut, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 6580.00
 • Oferta z najniższą ceną: 6580.00 oferta z najwyższą ceną: 8300.00
 • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych wykończeniowych do budynku Urzędu Gminy w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:29.12.2008 14:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak