Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok

UCHWAŁA Nr 146/XXIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 października 2008 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na  2008 rok.

          Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. Poz. 1591 z póz. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:  104.938
  w tym:
  • sprzedaż drewna z lasów komunalnych:  608
  • grzywny od osób fizycznych:  600
  • wpływy z różnych opłat:  1.500
  • wpływy z opłaty targowej:  1.400
  • podatek od czynności cywilnoprawnych:  1.000
  • odsetki od środków zgromadzonych  na rachunkach bankowych:  5 000
  • przyjęcie odszkodowania od PGNiG  za zniszczenie drogi gminnej w Jodłówce:  70.000
  • dotacja celowa  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej:  4.900
  • dotacja celowa  z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I–III szkoły podstawowej:  19.930
   Dotacje wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 60
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w kwocie:  10.108
  w tym:
  • wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych:  10.108

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie:  234.830
  w tym:
  • zakup przystanków autobusowych:  13.000
  • odpłatność za umieszczenie mieszkańców gminy w DPS:  35.000
  • opłacenie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynków komunalnych:  21.000
  • zakup działek  pod drogi gminne:  5.000
  • wypłata odszkodowania za zajęcie terenów  komunikacyjnych przez Gminę Pruchnik:  10.080
  • remont drogi gminnej w Jodłówce:  70.000
  • utrzymanie cmentarzy komunalnych:  5.000
  • wypłata dodatków dla pracowników  socjalnych GOPS:  4.900
  • dofinansowanie zakupu podręczników:  19.930
  • bieżące funkcjonowanie SP w Kramarzówce:  5.000
  • utrzymanie bieżące dróg:  45.920
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie:  140.000
  w tym:
  • wypłata inkasa za pobór podatków:  20.000
  • odsetki od kredytu:  10.000
  • bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej:  30.000
  • bieżące utrzymanie obiektów sportowych:  10.000
  • remont drogi ul. Armii Krajowej:  70.000

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 146/XXIII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 października 2008 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

133 920

70 000

60016

Drogi publiczne gminne

120 920

70 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 920

4270

Zakup usług remontowych

70 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000

60095

Pozostała działalność

13 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

31 080

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

31 080

4300

Zakup usług pozostałych

21 000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

10 080

710

Działalność usługowa

5 000

71035

Cmentarze

5 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20 000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

20 000

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

20 000

757

Obsługa długu publicznego

10 000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

10 000

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego

10 000

801

Oświata i wychowanie

5 000

80101

Szkoły podstawowe

5 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

852

 Pomoc społeczna

39 900

85202

Domy pomocy społecznej

35 000

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

35 000

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4 900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 900

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

19 930

85415

Pomoc materialna dla uczniów

19 930

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

19 930

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

30 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

4270

Zakup usług remontowych

10 000

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

926

Kultura fizyczna i sport

10 000

92601

Obiekty sportowe

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

RAZEM

234 830

140 000


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 146/XXIII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 20 października 2008 r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

Leśnictwo

608

02095

Pozostała działalność

608

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

608

600

Transport i łączność

70 000

60016

Drogi publiczne gminne

70 000

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów(zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

70 000

700

Gospodarka  mieszkaniowa

2 100

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 100

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

600

0690

Wpływy z różnych opłat

1 500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 400

10 108

75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

2 400

10 108

0310

Podatek od nieruchomości

10 108

0430

Wpływy z opłaty targowej

1 400

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 000

758

Różne rozliczenia

5 000

75814

Różne rozliczenia finansowe

5 000

0920

Pozostałe odsetki

5 000

852

Pomoc społeczna

4 900

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4 900

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin

4 900

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

19 930

85415

Pomoc materialna dla uczniów

19 930

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  bieżących gmin

19 930

RAZEM

104 938

10 108


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.