Zatwierdzenie realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i ...

UCHWAŁA Nr 147/XXIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 października 2008 r. w sprawie:
zatwierdzenia realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z póz. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdza się realizację projektu systemowego pt. „Twoja wiedza- Twoje okno na świat” współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie  9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie  9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2008 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.