Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach.

UCHWAŁA Nr 148/XXIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 października 2008 r. w sprawie:
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1682 ze zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Określa się dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-2), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie wzór deklaracji na podatek rolny (DR-2), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Określa się dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie wzór deklaracji na podatek leśny (DL-2), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach (IP-1), stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

  1. W Uchwale Rady Gminy Pruchnik Nr 10/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. skreśla się paragraf 2.
  2. W uchwale Rady Gminy Pruchnik Nr 11/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. skreśla się paragraf 2.
  3. W Uchwale Rady Gminy Pruchnik Nr 147/XX/04 z dnia 17 listopada 2004 r. skreśla się paragraf 2.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 7.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Pruchniku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2008 08:30