Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Jodłówka na lata 2008-2015.

UCHWAŁA Nr 150/XXIII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 października 2008 r. w sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jodłówka na lata 2008 - 2015.

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 ( Dz. U. Nr 38, poz. 220),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Jodłówka na lata 2008-2015, przyjęty uchwałą Wspólnego Zebrania Wiejskiego sołectw Jodłówka i Jodłówka Parcelacja w dniu 12 października 2008 roku.
  2. Plan Odnowy Miejscowości Jodłówka stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Jodłówka na lata 2008-2015.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2008 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.