Opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym

UCHWAŁA Nr 156/XXIV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie:
opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póz. zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Pruchniku w wysokości:

  1. 70,00 zł za pierwsze dziecko
  2. 45,00 zł za drugie i każde następne dziecko z rodziny, równocześnie uczęszczające do przedszkola

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 78/XIII/2007 z 28.11.2007 w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2009r, i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2008 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.