Opłaty cmentarne obowiązujące na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 157/XXIV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie:
opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik.

          Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się ceny za usługi cmentarne świadczone przez Gminę Pruchnik wg poniższego zestawienia usług:

 1. Pochówek zmarłego (opłata za okres 20 lat)
  1. Wykup miejsca i wpisanie do księgi cmentarnej:  110 zł
 2. Opłaty za usługi związane z pochówkiem
  1. Pochówek do ziemi (wykopanie grobu, pochówek, zasypanie i wyłożenie grobu) 260_
  2. Pochówek w nagrobku
   • Grób ziemny (zdjęcie płyty, wykopanie grobu, pochówek, zasypanie grobu, nałożenie płyty):  310 zł
   • Grób betonowy (zdjęcie płyty, pochówek, nałożenie płyty):  210 zł
  3. Pochówek w grobowcu (wyjęcie płyty, pochówek, założenie płyty):  260 zł
   Uwaga!!!
   • Za pochówek w nagrobku z płytą granitową dodatkowa opłata:  210 zł
   • Wykup miejsca obowiązuje przy wyborze każdego rodzaju pochówku
   • Roboty dodatkowe (rozbiórka nagrobków, wywóz gruzu, wyłożenie grobu itp.) wykonywane będą za dodatkową opłatą:  110 zł
 3. Wydanie zezwolenia na budowę nagrobka lub grobowca (opłata na 50 lat)
  1. Budowa nagrobka 1 - no osobowego
   • powierzchnia zabudowy do 3 m2:  210 zł
   • za każdy następny rozpoczęty m2 zabudowy:  210 zł
  2. Budowa nagrobka 2 - wu osobowego
   • powierzchnia zabudowy do 4 m2:  310 zł
   • za każdy następny rozpoczęty m2 zabudowy:  210 zł
  3. Budowa grobowca
   • powierzchnia zabudowy do 5 m2:   520 zł
   • za każdy następny rozpoczęty m2 zabudowy:  410 zł
 4. Wjazd na cmentarz samochodem związanym z remontem czy budową nagrobka lub grobowca
  • każdorazowo:  20 zł
 5. Osoby samotne lub bezdomne podopieczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwalnia się z opłat pochówkowych.

§ 2.

Terminy wnoszenia opłat:

 1. Wykup miejsca oraz usługi związane z pochówkiem najpóźniej na jeden dzień przed dniem pogrzebu.
 2. Wydanie zezwolenia na prace związane z budową nagrobka lub grobowca na cmentarzu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac.
 3. Wjazd na cmentarz - każdorazowo najpóźniej w dniu wjazdu.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

Traci moc uchwała nr 226/XXX/2005 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego w Pruchniku i Rozborzu Okrągłym.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty cmentarne obowiązujące na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2008 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.