Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2009 r.

UCHWAŁA Nr 158/XXIV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie:
zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2009 r.

          Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdzić przedłożoną przez Urząd Gminy w Pruchniku, a wynikającą z kalkulacji i ustaleń cenę 1_m3 wody i ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych opłatę stałą miesięczną oraz normę zużycia wody na osobę przy rozliczeniach ryczałtowych za ścieki w następujących wysokościach:

Grupa taryfowa 1. - odbiorcy bytowi

 • cena wody brutto - 2,10 zł
 • cena ścieków brutto - 2,50 zł
 • opłata stała miesięczna brutto - 1,50 zł

Grupa taryfowa 2. - pozostali odbiorcy

 • cena wody brutto - 2,10 zł
 • cena ścieków brutto - 2,50 zł
 • opłata stała miesięczna brutto - 5 zł

Norma zużycia wody na osobę przy rozliczeniach ryczałtowych za odprowadzane ścieki: 3_m3/mc.

§ 2.

Kalkulacja cen za 1_m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków oraz stawek opłaty stałej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 158/XXIV/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2008 r.

BILANS

DOCHODÓW l WYDATKÓW Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ l ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W ROKU OBRACHUNKOWYM POPRZEDZAJĄCYM WPROWADZENIE NOWYCH TARYF

 

Dochody ze sprzedaży: 241.467,49 zł

Odsetki za zwłokę : 1.015,36 zł

Razem dochody : 242.482,95 zł

 

Wydatki:

 • opłata za energię elektryczną ( stacje uzdatniania wody w miejscowości Pawłowice oraz Rzeplin, ujęcie wody w Rzeplinie oraz Hawłowicach, pompownie wody w Hawłowicach, Pruchniku, Kramarzówce, Świebodnej, Jodłowce): 93.054 zł.
 • różne materiały (wodomierze, zawory, materiały do konserwacji hydrantów, materiały elektryczne ,etylina do kosiarki, butle gazowe do awaryjnego ogrzewania pompowni wody i inne materiały niezbędne do prawidłowego utrzymania w sprawności urządzenia wodociągowe): 25.086 zł
 • różne usługi (nadzór autorski programu komputerowego, remonty urządzeń, konserwacja urządzeń, usuwanie awarii i inne): 16.369 zł
 • składki ubezpieczeniowe budowli, opłata eksploatacyjne za pobór wody, delegacje za przejazd własnym samochodem, podatek VAT i inne opłaty: 34.572 zł
 • Wynagrodzenia i pochodne: 152.935 zł.

Razem wydatki: 322.016 zł.

 

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Dochody za odprowadzone ścieki: 100.149,81 zł

Odsetki za zwłokę : 324,00 zł

Razem dochody ;  100.473 zł

 

Wydatki:

 • energia elektryczna, woda: 3.368 zł
 • wynagrodzenie z pochodnymi: 751 zł
 • różne materiały (etylina do kosiarki, worki na osad, materiały elektryczne, i inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków): 44.381 zł.
 • różne usługi (przegląd aparatów powietrznych i gaśnic, nadzór nad programem komputerowym, usługi telefoniczne, transport osadu, badanie osadu ,ścieków, unieszkodliwianie odpadów i inne): 37.516 zł
 • ubezpieczenie oczyszczalni, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne: 40.019 zł

 

Razem wydatki: 156.349 zł

 

WODA 2007 ROK:

Sprzedaż wody: 123.960 m3

Dochody netto:  241.467,49

w tym opłata stała: 22.040,00

Odsetki: 1.015,36

Razem dochody: 242.482,85

Koszty woda: 322.016,00

2,60*123 960=322 296

242 482,85 - 322 016,00 = - 79 533,15 (strata)

79 533,15 zł: 123 960 m3 = 0,64 zł - kwota dopłacona do 1m3 wody

1,78 (netto) + 0,64 (netto) = 2,42 (netto)

cena brutto 1,90 + 0,70 = 2,60

Dochód: 2,42* 123 960= 299 983,20 + 22 040,00 (opłata stała)= 322 023,20

ŚCIEKI 2007 ROK:

zrzut ścieków: 49.737 m3

Dochody netto: 100.149,81

Odsetki: 324,00

Razem dochody: 100.474

Koszty ścieki: 156.349

100 474 -156 349= - 55 875 (strata)

156 349 zł: 49 737m3 = 3,14 (netto)

cena brutto: 2,25 + 1,10 = 3,35

3,14- 2,10 = 1,04 zł - kwota dopłacona do 1 m3 ścieków

3,14*49 737 = 156 174,18


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2008 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż