Uchwalenie Statutu Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 159/XXIV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie:
uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik.

          Na podstawie art. 3 ust. 1 art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3 art. 18 ust. 2 pkt 1 art. 18a ust. 5 art. 37a art. 40 ust. 2 pkt 1 art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA CO NASTĘPUJE:

Uchwalić Statut Gminy Pruchnik w brzmieniu:

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

   § 1. Gmina Pruchnik, zwana dalej Gminą, jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.

 

   § 2. Siedzibą Gminy jest Pruchnik.

 

   § 3. Gmina posiada osobowość prawną.

 

   § 4. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 80, 31 km2. Granice Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

 

   § 5. W gminie utworzone są następujące jednostki pomocnicze: sołectwa:

  1. Hawłowice
  2. Jodłówka
  3. Jodłówka Parcelacja
  4. Kramarzówka
  5. Pruchnik Dolny
  6. Pruchnik Górny
  7. Rozbórz Długi
  8. Rozbórz Okrągły
  9. Rzeplin
  10. Świebodna

   § 6. Granice sołectw ich ustrój oraz zasady korzystania z mienia komunalnego określają odrębne uchwały.

 

   § 7. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectw sprawuje Rada Gminy.

   2. Skarbnik Gminy kontroluje działalność finansową Sołectw.

   3. Wójt czuwa nad prawidłowym zarządzaniem majątkiem sołectwa oraz jego działalnością statutową.

 

   § 8. Gmina wykonuje zadania za pośrednictwem organów Gminy którymi są:

  1. Rada Gminy
  2. Wójt

II. ORGANY GMINY

 

   § 9. 1. Rada Gminy, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

   2. Rada, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

 

   § 10. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy określone w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz inne określone ustawami.

 

   § 11. Rada powołuje komisje stałe i doraźne.

 

   § 12. 1. Radni mogą tworzyć kluby.

   2. Klub może tworzyć, co najmniej 5 radnych.

   3. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze statutem Gminy.

 

   § 13. 1. W celu kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych jednostek pomocniczych Rada powołuje Komisję Rewizyjną, w której skład wchodzą radni z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

   2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

 

   § 14. Działalność organów Gminy jest jawna.

 

   § 15. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

   2. Wójt jest kierownikiem Urzędu, pracodawcą dla podległych pracowników oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.

 

   § 16. 1. Wójt zatrudniony jest w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

   2. Wynagrodzenie dla Wójta ustala Rada, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący Rady.

 

   § 17. 1. Pracownicy samorządowi zatrudniani są:

  1. na podstawie powołania zarządzeniem Wójta - Zastępcy Wójta,
  2. na podstawie powołania uchwałą Rady - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy.
  3. na podstawie umowy o pracę pozostali pracownicy.

   2. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Wójt.

   3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:

  1. Wójt wobec pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  2. kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wobec pracowników tych jednostek.

   4. Pracownik samorządowy podlega ocenie kwalifikacyjnej nie rzadziej niż raz na dwa lata.

 

   § 18. W celu wykonywania swoich zadań Rada tworzy wyspecjalizowane jednostki pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy oraz prawnie wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa i spółki.

 

   § 19. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działają w oparciu o wydzielony przez Radę majątek rzeczowy oraz środki budżetowe.

 

   § 20. 1. Kierownicy tych jednostek działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

   2. Rada uchwala statuty tych jednostek

 

   § 21. Rejestr jednostek organizacyjnych, w tym prawnie wyodrębnionych, prowadzi osoba upoważniona przez Wójta.

 

III. SESJE RADY

 

   § 22. Tryb zwoływania I sesji Rady, jej przebieg, prawa i obowiązki radnego oraz ochronę prawną radnego określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

   § 23. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej

 

   § 24. 1. Rada obraduje na sesjach nie rzadziej niż raz na kwartał.

   2. Sesja może składać się z kilku posiedzeń.

   3. Rada może postanowić o kontynuowaniu obrad w innym terminie, na następnym posiedzeniu tej samej sesji. Może to nastąpić w szczególności ze względu na niemożność rozpatrzenia w całości spraw porządku obrad na jednym posiedzeniu, na uzasadnione poszerzenie porządku potrzebą opracowania dodatkowych materiałów, dużą liczbą dyskutantów lub innym przeszkodom uniemożliwiającym Radzie właściwe obradowanie bądź rozstrzygnięcie spraw.

   4. Przewodniczący Rady postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy bądź przewidziany termin jego zwołania. Fakt przerwania posiedzenia oraz nazwiska i imiona radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, co spowodowało brak quorum, odnotowuje się w protokole.

   5. Z radnymi, o których mowa w ust. 4 Przewodniczący Rady przeprowadza rozmowy wyjaśniające.

   6. Radni stwierdzają swą obecność na sesji podpisem na liście obecności przed rozpoczęciem sesji.

 

   § 25. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

   § 26. 1. Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał posiadającymi uzasadnienie ich podjęcia przez Radę.

   2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji, porządek obrad oraz projekty uchwał z uzasadnieniem ich podjęcia i niezbędne materiały związane z tematem sesji. W przypadku sesji budżetowej powiadomienie przesyła się najpóźniej na 14 dni przed sesją

   3. W razie niedotrzymania w/w terminów Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad.

 

   § 27. Przewodniczący Rady ustala porządek obrad, miejsce i godzinę rozpoczęcia sesji.

 

   § 28. Przewodniczący Rady powiadamia o sesji oprócz radnych Gminy, sołtysów, a w miarę potrzeby posłów z terenu województwa, radnych powiatowych, jak również przedstawicieli innych organów administracji publicznej, samorządowej, związków zawodowych i przedstawicieli organizacji społecznych.

 

   § 29. Sesję Rady otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia zastępcy obrady prowadzi najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący.

 

   § 30. 1. Ustalony przez Przewodniczącego porządek obrad może ulec zmianie tylko w przypadku, gdy Rada wprowadzi do niego zmiany bezwzględną większością głosów jej ustawowego składu.

   2. Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, który wpłynął na 7 dni przed dniem rozpoczęcia posiedzenia Rady.

 

   § 31. 1. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.

   2. Wyniki głosowania obwieszcza bezzwłocznie przewodniczący obrad.

   3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

   4. Głosowanie tajne stosuje się do wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

   5. Głosowanie imienne w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie Wójta Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

   6. Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 

   § 32. W obradach Rady uczestniczą Wójt i Skarbnik oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta.

 

   § 33. 1. Sesje Rady i obrady Komisji są jawne, co oznacza, że Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. Informację o posiedzeniach Rady podaje się, co najmniej na 4 dni przed sesją, w drodze ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

   2. Jawność sesji oznacza ponadto, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność zajmująca wyznaczone dla niej miejsca. Nagrywanie, wykonywanie zdjęć może odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru do Przewodniczącego Rady. Nagrywanie i wykonywanie zdjęć powinno być robione w taki sposób, aby nie rozpraszać uwagi radnych, ani nie powodować zakłócenia obrad. W przypadku naruszenia powyższej zasady Przewodniczący może po uprzednim wezwaniu nakazać zaprzestanie wykonywania tej czynności.

 

   § 34. Jeśli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte z mocy przepisów szczególnych tajemnicą państwową lub służbową, jawność sesji zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych. Radni decydują, kto spoza Rady pozostaje na sali obrad.

 

   § 35. 1. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady. (Quorum).

   2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

 

   § 36. 1. Otwarcie sesji następuje przez wypowiedzenie przez Przewodniczącego obrad formuły "Wysoka Rado, otwieram.... ( nr sesji ) sesję Rady Gminy Pruchnik".

   2. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stwierdza prawomocność bądź też nieprawomocność obrad. Dokonuje tego na podstawie przedłożonej mu listy obecności.

 

   § 37. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący obrad przedstawia proponowany porządek obrad.

 

   § 38. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według przyjętego porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów.

   2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, lecz może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

   3. Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut, a powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie 3 minut. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący obrad może skrócić lub przedłużyć czas wystąpienia.

   4. W ciągu całej sesji Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością radnym, chcącym zgłosić wnioski w charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

 1. odroczenia sesji,
 2. kontynuowania obrad na następnym posiedzeniu,
 3. stwierdzenia quorum
 4. zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania,
 5. zamknięcia listy mówców,
 6. ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
 7. tajnego głosowania,
 8. przeliczenia głosów.
 9. Przewodniczący obrad poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie.

Rada decyduje o tych sprawach zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

   § 39. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, może czynić uwagi dotyczące przestrzegania formy i czasu trwania wystąpień.

   2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, uchybiając powadze sesji.

   3. W przypadku stwierdzenia, że radny w wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad bądź przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący przywołuje go zwrotem" do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu Przewodniczący obrad może pozbawić radnego głosu.

   4. W przypadku, gdy forma lub treść wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji Przewodniczący przywołuje radnego do porządku a jeśli przywołanie nie przyniosło skutku odbiera mu głos polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

   5. Postanowienia ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję.

 

   § 40. 1. Przewodniczący może udzielić głosu Sołtysowi w ramach porządku obrad w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej, którą reprezentuje.

   2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu zaproszonym gościom.

 

   § 41. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę "Wysoka Rado, zamykam.... (nr sesji) sesję Rady Gminy Pruchnik". Czas od otwarcia sesji aż do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji Rady.

   2. Postanowienie ust. 1. dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

   § 42. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, dotyczące zwłaszcza miejsca obrad, bezpieczeństwa radnych i innych osób uczestniczących w sesji, a także porządku po jej zakończeniu zapewnia Wójt działając w tym zakresie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.

   § 43. 1. Z każdej sesji pracownik do spraw obsługi Rady sporządza protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.

   2. Protokół powinien zawierać:

  1. pieczęć Rady
  2. numer-cyfra rzymska łamana przez rok
  3. stwierdzenie prawomocność posiedzenia
  4. nazwiska i imiona radnych nieobecnych na sesji
  5. porządek posiedzenia
  6. przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków
  7. wyniki głosowania
  8. wyszczególnienie podjętych uchwał według numerów i tytułów
  9. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia
  10. podpisy sporządzającego protokół i prowadzącego obrady.

   3. Oryginały protokołów przechowuje pracownik ds. obsługi Rady.

   4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i zaproszonych osób spoza Rady.

   5. Protokół, po jego przyjęciu przez Radę, wykłada się do wglądu w siedzibie Rady.

 

   § 44. 1. Sprawy będące przedmiotem obrad na sesji Rada rozstrzyga w formie uchwał.

   2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: postanowienia, deklaracje, oświadczenia, stanowiska, apele, opinie.

 

   § 45. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą wystąpić

  1. Wójt
  2. Przewodniczący Komisji Rady w imieniu Komisji,
  3. każdy radny,

   2. Z inspiracją wykonania inicjatywy uchwałodawczej w określonej sprawie; w stosunku do podmiotów wymienionych w ust. 1; mogą występować organizacje społeczne i zawodowe działające na terenie Gminy oraz mieszkańcy w drodze postulatów zgłaszanych na spotkaniach z radnymi.

 

   § 46. 1. Podmioty uprawnione do inicjatywy uchwałodawczej przedstawiają swoje propozycje w tym przedmiocie Wójtowi, a jeśli działanie tego podmiotu spowodowane jest wnioskami, o których mowa w § 45. ust. 1 pkt 2 i 3 okoliczność tę wymienia się w uzasadnieniu.

   2. Wójt w terminie 1 miesiąca informuje wnioskodawcę o sposobie załatwienia sprawy.

   3. Wnioski w sprawie podjęcie uchwały przez Radę, a także projekty uchwał przedstawia Radzie Wójt wraz z uzasadnieniem. Projekty uchwał podlegają zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady, a także inne organy, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów.

   4. Podmiot wymieniony w § 45 ust 1 pkt 2 i 3 ma prawo w przypadku odmowy nadania dalszego biegu projektowi uchwały, przedłożyć ją samodzielnie na sesji Rady.

 

   § 47. 1. Uchwały Rady powinny zawierać:

  1. numer, datę i tytuł,
  2. podstawę prawną,
  3. merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
  4. nazwę Komisji Rady sprawującej nadzór nad realizacją uchwały
  5. termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania,
  6. rozstrzygnięcie dotyczące ogłoszenia uchwały, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa, a także formę jej popularyzacji,

   2. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały. Projekt uchwały powinien zawierać również podpis osoby sporządzającej jej treść.

 

   § 48. 1. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad.

   2. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje pracownik ds. obsługi Rady.

 

   § 49. Rada stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu Gminy, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą, bezwzględną lub kwalifikowaną większością głosów.

 

    § 50. 1. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały w postaci uzupełnień, skreśleń, zmian brzmienia treści, porządku przepisów - ich treść musi być dokładnie sprecyzowana wraz z ustaleniem miejsca tej poprawki w projekcie uchwały.

   2. Zgłoszone poprawki poddawane są pod głosowanie, w kolejności od wniosków najbardziej odbiegających od projektu.

   3. Projekt uchwały z wniesionymi do niej poprawkami poddawany jest w całości pod głosowanie.

 

   § 51. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważnie oddane uznaje się te, które oddano "za", "przeciw", oraz "wstrzymujące się".

   2. W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kart opatrzonych pieczęcią Rady w sposób zgodny z regulaminem ustalonym przez Radę.

 

   § 52. 1. Głosowanie w trybie jawnym przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczących i podaje wynik głosowania.

   2. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród radnych Komisja Skrutacyjna, która przedstawia sposób głosowania, przeprowadza głosowanie, liczy głosy.

   3. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki.

 

   § 53. 1. Zwykła większość głosów jest to więcej głosów "za" od głosów "przeciw".

   2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

   3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnych oddanych głosów.

   4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

   § 54. 1. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród radnych z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji.

   2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów na Przewodniczącego Rady nie uzyska w pierwszej turze wyborów wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się, ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali w stosunku do pozostałych największą liczbę głosów.

   3. Wiceprzewodniczących Rady wybiera się odrębnie w myśl zasad ustalonych w ust. 1. i 2.

   4. Przewodniczących komisji stałych wybiera się odrębnie spośród radnych.

   5. Wybór na funkcje, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 Rada stwierdza uchwałami, odrębnie dla wyboru Przewodniczącego Rady, odrębnie dla wyboru Wiceprzewodniczących i odrębnie dla wyboru przewodniczących komisji.

 

   § 55. 1. Rada może dokonywać w toku kadencji, w trybie określonym w § 55 zmian na stanowiskach Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady. Z wnioskiem w tej sprawie musi wystąpić, co najmniej 1/4 radnych Gminy.

   2. Rada może odwołać przewodniczących komisji Rady, w trybie określonym w § 55. Z wnioskiem w tej sprawie mogą wystąpić radni w liczbie, co najmniej 3.

   3. W przypadku złożenia rezygnacji przez radnego zajmującego jedno ze stanowisk wymienionych w ust. 1 i 2, Rada na najbliższej sesji przyjmuje rezygnację. W tym samym trybie Rada dokonuje zmian w składach osobowych komisji w przypadku złożenia rezygnacji przez członka komisji.

 

IV. KOMISJE

 

§ 56. 1. Rada powołuje następujące komisje stałe:

  1. Komisję Rewizyjną,
  2. Komisję Budżetowo – Gospodarczą,
  3. Komisję Spraw Społecznych.

   2. Rada może powoływać Komisje doraźne do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

           

   § 57. 1. Komisje stałe powoływane są przez Radę w składach 5 osobowych.

   2. W skład Komisji mogą wchodzić tylko radni.

   3. Rada na wniosek Przewodniczącego Komisji zatwierdza w odrębnej uchwale ich skład osobowy.

   4. Radny może być członkiem nie więcej niż jednej komisji stałej Rady.

   5. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą zabierać głos w dyskusji, składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

   6. Zastępcę Przewodniczącego wybiera Komisja ze swojego składu

 

   § 58. 1. Posiedzenia Komisji są jawne.

   2. Pracami Komisji kierują ich Przewodniczący lub ich zastępcy.

   3. Komisje działają na posiedzeniach.

   4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji lub jego zastępca ustalając porządek dzienny.

   5. Wspólne posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Rady i wyznacza prowadzącego.

   6. Przewodniczący Komisji przedkłada do akceptacji Radzie roczne plany pracy oraz sprawozdania z ich realizacji.

   7. Posiedzenia Komisji są jawne. Zawiadomienie o dacie posiedzenia zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy najpóźniej na 3 dni przed datą jej posiedzenia oraz na stronie internetowej.

   8. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

   9. Komisje mogą wyłaniać podkomisje i zespoły oraz odbywać wspólne posiedzenia.

   10. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie opinii.

   11. Komisja może zająć stanowisko w sprawach objętych swym zakresem działania w formie wniosku.

   12. W przypadku braku jednomyślności opinia i wniosek podlegają głosowaniu.

   13. Opinię i wnioski Komisji podpisuje radny, który posiedzenie prowadził.

   14. Radny nie może brać udziału w głosowaniu Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

 

   § 59. 1. Do zadań wspólnych Komisji stałych należy:

  1. Opiniowanie projektów uchwał.
  2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  3. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał,
  4. Analizowanie skarg i wniosków mieszkańców dotyczących Rady i Wójta
  5. Proponowanie kierunków rozwoju Gminy,
  6. Opiniowanie projektów programów gospodarczych,
  7. Współdziałanie z Policją i innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
  8. Ocena działalności gminnych jednostek organizacyjnych,
  9. Przejawienie zainteresowania sprawami rodziny i poprawy warunków życia społecznego,
  10. Wydawanie opinii w sprawie podatków i opłat lokalnych,
  11. Analizowanie stanu ochrony środowiska i stanu sanitarnego Gminy,
  12. Wspieranie rolnictwa i inicjatyw gospodarczych,
  13. Wykonywanie innych spraw leżących w kompetencji poszczególnych Komisji.

   2. Zakres działania Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Spraw Społecznych określa załącznik Nr 2 do Statutu.

V. GOSPODARKA FINANSOWA

 

   § 60. 1. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada.

   2. Opracowanie i przedłożenie do uchwalenia projektu budżetu Gminy należy do wyłącznej kompetencji Wójta.

   3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

   § 61. 1. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

   2. W przypadku niezachowania terminu wynikającego z ust 1 Rada uchwałę budżetową zobowiązana jest podjąć nie później niż do 31 marca roku budżetowego. Do chwili uchwalenia budżetu, podstawą gospodarki finansowej Gminy jest projekt budżetu przedłożony Radzie.

 

   § 62. 1. Wójt zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

   2. Uchwały objęte nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej Wójt przedkłada Izbie w terminie 7 dni.

 

   § 63. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna:

   2. Wójt informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

   3. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

VI. REFERENDUM

 

   § 64. 1. Referendum rozstrzyga w sprawach:

      a)  samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne.

      b)  odwołania Rady przed upływem kadencji.

      c)  odwołaniem Wójta przed upływem kadencji.

   2. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla Gminy.

 

   § 65. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub wyborze wariantu na urzędowej karcie do głosowania.

 

   § 66. 1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania.

   2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział, co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

   3. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

VII. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

   § 67. 1. Komisja Rewizyjna jest stałym organem, kontrolnym Rady, ponadto spełnia ona funkcję opiniodawczą oraz inicjującą..

   2. Do zadań Komisji należy:

  1. kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
  2. opiniowanie wykonania budżetu Gminy oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. rozpatrywanie wyników kontroli organów gminnych jednostek organizacyjnych, przeprowadzonych przez organy kontrolne spoza Gminy,
  4. podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Gminy.

   § 68. 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

   2. Komisja działa na podstawie planu pracy. Konkretny termin przeprowadzenia kontroli ustala przewodniczący Komisji. O terminie kontroli powiadamia się z wyprzedzeniem 7 dni podmiot kontrolowany.

   3. Komisja pracuje na posiedzeniach.

   4. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej.

   5. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo być obecny przedstawiciel jednostki.

   6. W związku z wykonywaną działalnością Komisja ma prawo:

  1. wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostek kontrolowanych;
  2. wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej, związanych z jej działalnością;
  3. żądania od wszystkich właściwych podmiotów i osób złożenia wyjaśnień i informacji;
  4. zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów;
  5. powoływania biegłych ekspertów do uczestnictwa w pracach kontrolnych Komisji.

   7. Pracownicy kontrolowanej jednostki obowiązani są udzielać członkom Komisji ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

   8. Osoby kontrolujące podlegają przepisom o ochronie informacji niejawnych.

   9. Działalność Komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

   10. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

   11. Protokół ujmuje uchybienia i nieprawidłowości ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne jak również osiągnięcia i przykłady dobrej i rzetelnej pracy.

   12. Protokół ponadto powinien zawierać:

  1. nazwę jednostki kontrolowanej;
  2. imiona i nazwiska osób kontrolujących;
  3. określenie przedmiotu kontroli;
  4. wykorzystane dowody;
  5. ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjaśnienie odmowy podpisu;
  6. wykaz załączników

   13. Sporządzony protokół Komisja przekazuje Przewodniczącemu Rady oraz Wójtowi.

 

VIII. REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU HONOROWEGO I ZASŁUŻONEGO OBYWATELSTWA GMINY

 

   § 69. 1. Tytuł honorowego lub zasłużonego obywatela Gminy przyznaje się osobom szczególnie aktywnym w pracy na rzecz społeczności gminnej, utrzymującym głęboką więź z gminą, reprezentującym wysoki poziom moralny, wybitnym osobistościom rozsławiającym naszą Gminę w kraju i na świecie.

   2. Tytuł honorowego obywatela może być nadawany obywatelom Polski i cudzoziemcom.

   3. Tytuł zasłużonego obywatela nadaje się mieszkańcom Gminy.

 

   § 70. Honorowe obywatelstwo lub tytuł zasłużonego obywatela Gminy nadaje Rada na wniosek:

  1. organizacji i stowarzyszeń społecznych,
  2. parafii i związków wyznaniowych,
  3. komitetów inicjatyw społecznych przy poparciu, co najmniej 100 osobowej grupy mieszkańców,
  4. radnych w liczbie 2/3 ustawowego składu Rady,
  5. Wójta.

   § 71. 1. Wniosek powinien zawierać:

  1. uzasadnienie,
  2. notę biograficzną,
  3. podpisy osób prawnych i fizycznych składających wnioski zgodnie z § 70:
     
   a)  § 70 pkt 1) uchwały walnych zebrań,
      b)  § 70, pkt 2, 3, 4, 5 podpisy osób.

   2. Wnioskodawcy przedkładają wniosek Przewodniczącemu Rady.

   3. Wniosek opiniowany jest przez Komisje Stałe Rady właściwe dla przedmiotu działania,

   4. Przewodniczący Rady przygotowuje projekt uchwały.

 

   § 72. Rejestr i dokumentację związaną z nadaniem honorowego i zasłużonego obywatelstwa ewidencjonuje i przechowuje Biuro Rady.

 

   § 73. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może odebrać honorowe lub zasłużone obywatelstwo podejmując stosowne uchwały.

 

IX. ZASADY KORZYSTANIA OBYWATELI Z INFORMACJI DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA ORGANÓW GMINY

 

   § 74. Funkcjonowanie organów Gminy jest jawne, ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

  

   § 75. 1. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia Komisji. O terminach posiedzeń Rady i jej Komisji zawiadamia się za pomocą ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

   2. Każdy ma prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady, posiedzenia Komisji, wglądu do protokołów z posiedzeń organów Gminy sporządzania z nich własnych notatek i odpisów oraz żądania ich uwierzytelnienia na następujących zasadach:

  1. wnioskodawca zgłasza na piśmie Wójtowi wniosek o udostępnienie dokumentów w których podaje:
      a) imię i nazwisko, adres,
      b) nazwę i zakres dokumentacji, którą wnioskodawca zamierza objąć przeglądem,
  2. Udostępnienie informacji odbywa się po uprzednim wpisie zainteresowanego do rejestru.
  3. Rejestr prowadzony jest w Biurze Obsługi Rady, obejmuje on imię zainteresowanego nazwisko, adres zainteresowanego oraz rodzaj udostępnionej informacji.
  4. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji oraz działania Wójta udostępnia się po uprzednim zaakceptowaniu przez Sekretarza Gminy zakresu i terminu przeglądu dokumentów przez wyznaczonego pracownika i pod jego nadzorem.
  5. Wójt w drodze zarządzenia ustala zasady pokrywania kosztów udostępniania lub przekształcenia informacji publicznej.

   § 76. Przepisu § 75 ust. 2 nie stosuje się do dokumentacji objętej ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych akt, które według przepisów szczególnych objęte są klauzulą tajności lub poufności.

 

   § 77. Odmowa umożliwienia wnioskodawcy przeglądania żądanej dokumentacji organów Gminy i sporządzania z niej notatek i odpisów następuje zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

X. ZASADY TWORZENIA NOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ICH ŁĄCZENIA, PODZIAŁU I ZNOSZENIA

 

   § 78. Utworzenie nowej jednostki pomocniczej, połączenie z inną jednostką pomocniczą, jej podział lub zniesienie, wymaga uprzedniej zmiany Statutu Gminy oraz Sołectw, których zmiana dotyczy.

 

   § 79. 1. Dokonanie zmian, o których mowa w § 78 może nastąpić po przeprowadzeniu konsultacji.

   2. Tryb przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała.

   3. Opinie te powinny być przedstawione w formie uchwał Zebrania Wiejskiego.

 

XI. HERB, PIECZĘĆ, FLAGA I BANNER GMINY

 

   § 84. Herb, pieczęć, flaga i banner Gminy zostanie uchwalony odrębną uchwałą.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

   § 85. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Spraw Społecznych.

 

   § 86. Traci moc uchwała Nr 38/V/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Pruchnik.

  

   § 87. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Pruchnik

Nr 159/XXIV/2008

z dnia 14 listopada 2008 r.

 

 

 


Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Pruchnik

Nr 159/XXIV/2008

z dnia 14 listopada 2008 r.

Zakres działania komisji stałych.

 1. Komisja Budżetowo - Gospodarcza obejmuje swym działaniem zakres spraw:
  1. Budżetowych
   • analizowanie budżetu na dany rok,
   • opiniowanie projektów zmian budżetu przekazanych przez Wójta Gminy
   • analiza materiałów dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu i stopnia realizacji zadań inwestycyjnych.
  2. Gospodarczych
   • strategii rozwoju, polityki przestrzennej oraz planów związanych z rozwojem Gminy,
   • opiniowanie wydatków budżetowych i dochodów ujętych w projektach uchwał Rady w zakresie prowadzonych inwestycji i swojego działania
   • opiniowanie spraw z zakresu infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, elektryfikacja, budowa dróg i mostów)
   • utrzymanie czystości i porządku w gminie
   • gospodarki lokalowej w tym analiza czynszów oraz zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej
   • rolnictwa i ochrony zwierząt oraz doradztwa rolniczego
   • leśnictwa i gospodarki łowieckiej
   • gospodarki gruntami i geodezji
   • melioracji i ochrony przeciwpowodziowej
   • prac górniczych i geologicznych
   • dróg i mostów, komunikacji, transportu i łączności
   • działalności gospodarczej.
 2. Komisja Spraw Społecznych obejmuje swoim działaniem sprawy:
  • funkcjonowania placówek oświatowo kulturalnych w gminie w tym dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum
  • działania sportowo - rekreacyjne i turystyczne - w tym celowość inwestycji kulturalno - sportowych i rekreacyjnych
  • promocja i ochrona zdrowia
  • pomoc społeczna
  • ład i porządek publiczny
  • ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu
  • ochrona p. poż.
  • funkcjonowania jednostek pomocniczych Gminy w tym sołtysów i rad sołeckich
  • przejawianie zainteresowania sprawami rodziny w tym likwidowania bezrobocia, poprawy warunków życia społecznego i zawodowego mieszkańców


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Statutu Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2008 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż