Ustanowienie herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pruchnik oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 160/XXIV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie:
ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pruchnik oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Pruchnik.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustanawia się herb, flagę banner i pieczęć Gminy Pruchnik, których wzór stanowią załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Herbem Gminy Pruchnik jest w polu czerwonym trzy wręby srebrne (godło z herbu Korczak).

§ 3.

Flagą Gminy Pruchnik jest płat tkaniny barwy czerwonej o proporcjach: 8:5. Pośrodku płata trzy białe wręby.

§ 4.

Bannerem Gminy Pruchnik jest czerwony płat tkaniny o proporcjach: 4:1 z trzema wrębami białymi na 1/3 wysokości.

§ 5.

Pieczęcią Gminy Pruchnik w jest Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA PRUCHNIK”, między napisem „GMINA” i „PRUCHNIK” dwie konturowe sześciopromienne gwiazdki. W środku liniowego koła (pieczęci) godło z herbu Gminy Pruchnik.

§ 6.

 1. Herb, flaga, banner i pieczęć Gminy określone w § 2, 3, 4 i 5 niniejszej uchwały są znakami prawnie chronionymi.
 2. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji Gminy oraz używanie herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pruchnik wymaga zgody Wójta Gminy Pruchnik.

§ 7.

Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pruchnik, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 160/XXIV/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2008 r.


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 160/XXIV/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2008 r.


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 160/XXIV/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2008 r.


Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 160/XXIV/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2008 r.


Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 160/XXIV/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 14 listopada 2008 r.

Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pruchnik

§ 1.

Herb jest głównym elementem pieczęci oraz pozostałych symboli samorządowych: flagi, banneru, pieczęci Wójta.

§ 2.

Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Pruchnik mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

§ 3.

 1. Herbu Gminy Pruchnik używają:
  1. Rada Gminy,
  2. Wójt Gminy,
  3. Urząd Gminy,
  4. jednostki organizacyjne Gminy oraz gminne służby do celów związanych z realizacją zadań ustawowych.
 2. Na budynkach administracyjnych będącymi siedzibą władz Gminy umieszcza się tablicę z wizerunkiem herbu.
 3. Na budynkach będących siedzibami jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 4 wizerunek herbu Gminy może być umieszczony na tablicach informacyjnych z nazwą jednostki.

§ 4.

W czasie świąt narodowych flagę podnosi się obok flagi państwowej zgodnie z zasadami określonymi w stosowych przepisach. Dotyczy to budynku będącego siedzibą władz gminnych, jednostek organizacyjnych w gminie.

§ 5.

Flaga może być używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

§ 6.

Wizerunek herbu Gminy oraz flagi mogą być używane przez inne podmioty do celów nie komercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Pruchnik


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustanowienie herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pruchnik oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2008 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż