Przeznaczenie do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres 5 lat niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 162/XXIV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 listopada 2008 r.

          Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 podpunkt a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U .Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ tj. Dz. U. Nr 261 póz. 2603 z późniejszymi zmianami/,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres 5 lat niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego Gminy Pruchnik:

w miejscowości Jodłówka :

  • działka nr 145/1 o pow.  0,3463 ha
  • działka nr 680 o pow.  0,2701 ha
  • działka nr 1189/3 o pow.  0,3026 ha
  • działka nr 1187 o pow.  0,1021 ha

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik .

§ 3.

Nadzór nad realizacja uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres 5 lat niżej wymienione nieruchomości mienia komunalnego Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2008 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.