Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr 164/XXIV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jarosławskiego,

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulice Słoneczną i Armii Krajowej w Pruchniku na odcinku od drogi powiatowej nr 1777R do drogi powiatowej nr 1778R w km 0+000 - 0+639,5 i nadaje się jej Nr 011680

§ 2.

Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2008 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.