Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2008 r.

UCHWAŁA Nr 166/XXV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2008 r.

          Na podstawie art. art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na kwotę:  84.000
  w tym:
  • dotacja celowa dla instytucji kultury na remont kotłowni i centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku na kwotę:  4.000
  • rozbudowa remizy w Pruchniku Nr 3:  50.000
  • na dokończenie robót inwestycyjnych przy budynku zabytkowym w Pruchniku:  30.000
 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na kwotę:  84.000
  w tym:
  • roboty remontowe przy drogach gminnych:  84.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany działu i rozdziału dla dotacji rozwojowej zgodnie z umową nr UDA – POKL 09.01.02-18-422/08-00 „Twoja wiedza - Twoje okno na świat”.

  Dział 801 – Oświata i wychowanie:  114.360

     Rozdział 80110 – Gimnazja:  114.360

Paragraf 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki:  97.206

Paragraf 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie  wspólnej polityki rolnej:  17.154

w/w klasyfikacji skreśla się i zastępuje klasyfikacją budżetową podaną w w/w umowie tj. :

  Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:   114.360

     Rozdział 85495 – Pozostała działalność:            114.360

Paragraf 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki:  97.206

Paragraf 2009 –  Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej:  17.154

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2008.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 166/XXV/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 12 grudnia 2008 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

x

84.000

60016

Drogi publiczne gminne

x

84.000

4270

Zakup usług remontowych

x

84.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50.000

x

75412

Ochotnicze straże pożarne

50.000

x

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

x

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

34.000

x

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

30.000

x

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

x

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4.000

x

2480

Dotacja podmiotowa
z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

4.000

x

RAZEM

84.000

84.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2008 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.