Uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów SPołecznych w Gminie Pruchnik na lata 2008 - 2013.

UCHWAŁA Nr 169/XXV/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie:
uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów SPołecznych w Gminie Pruchnik na lata 2008 - 2013.

          Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pruchnik na lata 2008 - 2013, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów SPołecznych w Gminie Pruchnik na lata 2008 - 2013.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2008 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż