dostawa paliw płynnych do środków transportu zamawiającego

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 657-2009 z dnia 2009-01-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
sukcesywne dostarczanie paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym dla Urzędu Gminy Pruchnik 1/ benzyna bezołowiowa PB 95 19 500 litrów 2/ olej...
Termin składania ofert: 2009-01-12


Pruchnik: sukcesywne dostarczanie paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym dla Urzędu Gminy Pruchnik
Numer ogłoszenia: 7664 - 2009; data zamieszczenia: 23.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 657 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 016 6288024, faks 016 6288024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne dostarczanie paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym dla Urzędu Gminy Pruchnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostarczanie paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym dla Urzędu Gminy Pruchnik 1/ benzyna bezołowiowa PB 95 19 500 litrów 2/ olej napędowy letni/zimowy 22 000 litrów 3/ gaz zasilający LPG 5 000 litrów a. Dostarczane paliwa muszą spełniać wymagania: zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825, z późn. zm.), b. Określone przez polskie normy: PB (PN-EN 228:2005), ON (PN-EN 590:2005), LPG (PN EN 589). c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia - w przypadku niewykorzystania ilości paliw wskazanych w pkt .1 Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Dostarczane paliwa muszą spełniać wymagania określone w siwz:..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 40.22.00.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 121545.76 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa:

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Firma Handlowo Usługowa BIS, ul Bieszczadzka 1, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 121545.76

·                  Oferta z najniższą ceną: 121545.76 oferta z najwyższą ceną: 121671.59

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dostawa paliw płynnych do środków transportu zamawiającego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2009 09:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.