UCHWAŁA Nr 174/XXVI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2008 r.

          Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na kwotę:  123.718
  w tym:
  • pomoc finansowa ze środków PFRON na realizacje programu „Uczeń na wsi”
  • pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko – wiejskie.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy o kwotę:  245.918
  w tym:
  • realizacja w/w programu tj.
   a)  pomoc dla uczniów:  120.700
   b)  obsługa projektu:  3.018
  • odpis na izby rolnicze:  5.000
   a)  obsługa sieci wodociągowej:  30.000
  • wynagrodzenia osobowe w dziale 400:  5.000
  • podatek VAT od dokumentacji na sieć kanalizacyjną:  50.000
  • zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych tj.:  32.200
   a)  SP Pruchnik:  3.200
   b)  Gimnazjum Pruchnik:  14.000
   c)  Świetlica Szkolna przy SP Nr 1:  5.000
   d)  SP Jodłówka:  10.000
 2. Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę:  122.200
  w tym:
  • bieżące funkcjonowanie administracji publicznej:  90.000
  • wydatki bieżące Gimnazjum Pruchnik:  14.000
  • wydatki bieżące SP Nr 2 Pruchnik:  3.200
  • wydatki bieżące SP Nr 1 Pruchnik:  5.000
  • wydatki bieżące SP Jodłówka:  10.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 174/XXVI/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

123.718

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

123.718

-

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

123.718

-

 


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 174/XXVI/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

128.718

-

85401

Świetlice szkolne

5.000

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

123.718

-

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

120.700

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

-

4410

Podróże służbowe krajowe

18

-

010

Rolnictwo i łowiectwo

5.000

-

01030

Izby rolnicze

5.000

-

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

5.000

-

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

35.000

-

40002

Dostarczanie wody

35.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.000

-

4260

Zakup energii

20.000

-

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

10.000

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.000

-

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50.000

-

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

50.000

-

801

Oświata i wychowanie

27.200

32.200

80101

Szkoły podstawowe

13.200

18.200

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13.200

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

8.200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

10.000

80110

Gimnazja

14.000

14.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14.000

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

-

14.000

750

Administracja publiczna

-

90.000

75023

Urzędy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)

-

90.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

60.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

30.000

Razem

245.918

122.200


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.12.2008 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.02.2009 10:00