UCHWAŁA Nr 175/XXVI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008-2015.

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 ),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008-2015, przyjęty uchwałami Zebrań Wiejskich sołectw Pruchnik Dolny i Pruchnik Górny w dniu 7 grudnia 2008 roku.
  2. Plan Odnowy Miejscowości Pruchnik stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008-2015.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.12.2008 08:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak