UCHWAŁA Nr 176/XXVI/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie:
uchylenia uchwały własnej.

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr 156/XXIV/2008 Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar          

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.12.2008 08:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak